Tuesday, June 2, 2009

badut.

|kak.kimah.badut!|
sepak kamu.
dishdishdish.
buat ana gelabah je.
geer.

0 ale.ale.ale.ale: